ผศ.ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ นำนักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศึกษาดูงานบริษัท Biz Mobile Inc., และ บริษัท AgenTech Co.,Ltd.
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2560
.............................................................................................................


First Meeting @ Biz Mobile Inc., Tokyo, Japan
 Mobile Devices Management: MDM
 June, 09, 17
Second Meeting @ AgenTec Co.,Ltd., Tokyo, Japan
 - Smart 360
 - Digital Twin in Business
 - Mixed reality (MR)
 - Augmented Reality (AR)
 - Computer-generated VR (CG VR)
- 360° video
 - Virtual reality (VR)
June, 10, 17