สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)

---------------------------------------------------------

"ณมน"หญิงคนแรก นั่งเก้าอี้ ผอ.สมศ.
                   
"รศ.ดร.ณมน"ผอ.สมศ.คนใหม่แสดงวิสัยทัศน์การทำงาน เน้นบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประเมินแบบออนไลน์
             อังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 15.08 น. ... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/578153


ศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้ รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผอ.สมศ.คนใหม่ ได้แสดงวิสัยทัศน์การทำงานต่อบอร์ด สมศ. ว่า จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและของบอร์ด สมศ. และจะประสานงานใกล้ชิดกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เพื่อให้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสอดคล้องกัน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ

รศ.ดร.มณฑล กล่าวต่อไปว่า ผอ.สมศ.ยังมองว่า การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ไม่ควรใช้เอกสารและเวลามากเกินไป และต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดภาระของอาจารย์และสถานศึกษา รวมถึงต้องพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินให้มีมาตรฐานเดียวกัน เน้นการทำงานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาและให้แนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ที่สำคัญยังเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการองค์ความรู้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการนำระบบไอที และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ประเมินแบบออนไลน์ ตามนโยบายของ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร สมศ.มีข้อเสนอแนะว่า ให้นำนโยบายที่แสดงต่อบอร์ดไปสรุปเป็นข้อเสนอแนะให้บุคลากรของ สมศ. คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

“รศ.ดร.ณมน เป็น ผอ.สมศ.คนแรกที่เป็นผู้หญิง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างดี อีกทั้งยังเป็นประธานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)และคณะกรรมการของสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยด้วย”ศ.ดร.มณฑลกล่าวและว่า ทั้งนี้ ผอ.สมศ.จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.เป็นต้นไป     
     
     
     ... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/578153