สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  DICT  รุ่นที่ 7  (ภาคปกติ เรียนจันทร์-ศุกร์)  จำนวน 5 คน
ระดับปริญญาเอก  S-DICT  รุ่นที่ 5  (ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์)  จำนวน 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ระดับปริญญาโท   MICT รุ่นที่ 2 (ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)   จำนวน 10 คน
ระดับปริญญาโท   S-MICT รุ่นที่ 1 (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์)   จำนวน 15 คน
ระหว่างวันที่ 1  พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 19  มิถุนายน 2560
ณ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.grad.kmutnb.ac.th/
รายละเอียดการรับสมัครดาวน์โหลดได้ที่ :
http://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/1-59-1.pdf

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  DICT  รุ่นที่ 7  (ภาคปกติ เรียนจันทร์-ศุกร์)  จำนวน 5 คน
ระดับปริญญาเอก  S-DICT  รุ่นที่ 5  (ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์)  จำนวน 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ระดับปริญญาโท   MICT รุ่นที่ 2 (ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)   จำนวน 10 คน
ระดับปริญญาโท   S-MICT รุ่นที่ 1 (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์)   จำนวน 15 คน
ระหว่างวันที่ 1  พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 19  มิถุนายน 2560
ณ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.grad.kmutnb.ac.th/
รายละเอียดการรับสมัครดาวน์โหลดได้ที่ :
http://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/1-59-1.pdf