ผศ.ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ นำนักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ e-CASE & e-Tech 2017  ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2560 
2017 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology
(e-CASE & e-Tech 2017) Kyoto, Japan April 4-6, 2017.

ผศ.ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ นำนักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ e-CASE & e-Tech 2017  ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2560 
2017 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology
(e-CASE & e-Tech 2017) Kyoto, Japan April 4-6, 2017.