นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาคปกติ รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (DICT6)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
----------------------------------------------------------------------------------------

ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข
วรรณวิศา วัฒนสินธุ์
สุวรรณา ตรงต่อศักดิ์
ภูริตา สายะวารานนท์
สุโกศล วโนทยาพิทักษ์
สุรเชษฐ์ จันทร์งาม
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
กรกรต เจริญผล

http://ict.fte.kmutnb.ac.th/2017/dict6/

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาคปกติ รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (DICT6)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
----------------------------------------------------------------------------------------

ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข
วรรณวิศา วัฒนสินธุ์
สุวรรณา ตรงต่อศักดิ์
ภูริตา สายะวารานนท์
สุโกศล วโนทยาพิทักษ์
สุรเชษฐ์ จันทร์งาม
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
กรกรต เจริญผล