คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เข้าร่วมการจัดตั้ง AECT Thailand Chapter
ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 9 มกราคม 2560
........................................................................................
AECT Thailand Chapter
"Creative problem solving in an open digital learning environment:
Navigation to AECT Thailand Chapter"
 Faculty of Education, Chulalongkorn University
 January 9, 2017

คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เข้าร่วมการจัดตั้ง AECT Thailand Chapter
ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 9 มกราคม 2560
........................................................................................
AECT Thailand Chapter
"Creative problem solving in an open digital learning environment:
Navigation to AECT Thailand Chapter"
 Faculty of Education, Chulalongkorn University
 January 9, 2017