สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ภาคปกติ  จำนวน 10 คน
ภาคพิเศษ  (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 15 คน
ตั้งแต่ 1 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2559
สมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มจพ.
http://www.grad.kmutnb.ac.th
รายละเอียด
http://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/1-59-1.pdf

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ภาคปกติ  จำนวน 10 คน
ภาคพิเศษ  (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 15 คน
ตั้งแต่ 1 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2559
สมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มจพ.
http://www.grad.kmutnb.ac.th
รายละเอียด
http://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/1-59-1.pdf