สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสุวรรณ
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน สายวิชาการ กลุ่มข้าราชการ ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสุวรรณ
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน สายวิชาการ กลุ่มข้าราชการ ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559