การสอบวิทยานิพนธ์
นายภัทรวรรธน์ ไกรปิยะเศรษฐ์
นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีรัตน์ สร้อยศรี ประธานกรรมการ
 อาจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 ดร.บรรพต สร้อยศรี กรรมการ

การสอบวิทยานิพนธ์
นายภัทรวรรธน์ ไกรปิยะเศรษฐ์
นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีรัตน์ สร้อยศรี ประธานกรรมการ
 อาจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 ดร.บรรพต สร้อยศรี กรรมการ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
การออกแบบรูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลคลาวด์
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต