การสอบวิทยานิพนธ์
นางสาวจารุวรรณ กาฬภักดี
นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 อาจารย์ ดร.วีระ สุภะ ประธานกรรมการ
 อาจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด กรรมการ

 

การสอบวิทยานิพนธ์
นางสาวจารุวรรณ กาฬภักดี
นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 อาจารย์ ดร.วีระ สุภะ ประธานกรรมการ
 อาจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด กรรมการ