การสอบวิทยานิพนธ์
นายเกรียงไกร พละสนธิ์
นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีรัตน์  สร้อยศรี ประธานกรรมการ
 อาจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา กรรมการ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์  กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน   จีรังสุวรรณ  กรรมการ

การสอบวิทยานิพนธ์
นายเกรียงไกร พละสนธิ์
นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีรัตน์  สร้อยศรี ประธานกรรมการ
 อาจารย์ ดร.พินันทา ฉัตรวัฒนา กรรมการ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์  กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน   จีรังสุวรรณ  กรรมการ