การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ ห้องประชุมอาคารประลองชั้น 8
วันที่ 27  เมษายน  2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม กรรมการ

รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงเหตุผลบนคลาวด์เลิร์นนิงที่
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี

การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ ห้องประชุมอาคารประลองชั้น 8
วันที่ 27  เมษายน  2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม กรรมการ

รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงเหตุผลบนคลาวด์เลิร์นนิงที่
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี