การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 11 เมษายน 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง กรรมการ

การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 11 เมษายน 2560
คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง กรรมการ