การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พิมดี กรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 15  มีนาคม  2560

เรื่อง "ระบบการจัดการเรียนรู้แบบท้าทายในสภาพแวดล้อมภควันตภาพบนคลาวด์เพื่อส่งเสริม

ทักษะการแก้ปัญหาเชิงความจริงของนักศึกษาปริญญาตรี"

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก

ดร.จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ พิมดี กรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 15  มีนาคม  2560

เรื่อง "ระบบการจัดการเรียนรู้แบบท้าทายในสภาพแวดล้อมภควันตภาพบนคลาวด์เพื่อส่งเสริม

ทักษะการแก้ปัญหาเชิงความจริงของนักศึกษาปริญญาตรี"