การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.ธนะวัชร จริยะภูมิ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี กรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 15  มีนาคม  2560

รูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดมโนทัศน์ล่วงหน้าทางธุรกิจบนสังคมคลาวด์

เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะชีวิตและการทํางาน

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก

ดร.ธนะวัชร จริยะภูมิ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี กรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 15  มีนาคม  2560

รูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดมโนทัศน์ล่วงหน้าทางธุรกิจบนสังคมคลาวด์

เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะชีวิตและการทํางาน