การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก

ดร.สุดารัตน์  ศรีมา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะกรรมการสอบป้องกันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นิพนธ์  สุขปรีดี ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุลกรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามหลักการจัดการคุณภาพโดยรวม

สำหรับโรงเรียนต้นแบบที่มีการปฏิบัติดีเลิศ"

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก

ดร.สุดารัตน์  ศรีมา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะกรรมการสอบป้องกันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นิพนธ์  สุขปรีดี ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุลกรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามหลักการจัดการคุณภาพโดยรวม

สำหรับโรงเรียนต้นแบบที่มีการปฏิบัติดีเลิศ"