การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ดร.ปริพัส ศรีสมบูรณ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 18 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานการสอบ
 รองศาสตราจารย์ ดร. ณมน จีรังสุวรรณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ธีระเรืองชัยศรี กรรมการ
 อ.ดร.วรสรวง ดวงจินดา กรรมการ

 

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ดร.ปริพัส ศรีสมบูรณ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 18 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานการสอบ
 รองศาสตราจารย์ ดร. ณมน จีรังสุวรรณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ธีระเรืองชัยศรี กรรมการ
 อ.ดร.วรสรวง ดวงจินดา กรรมการ

รูปแบบเกมมิฟิเคชันแบบทีมเสมือนจริงบนเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี