การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ดร.เอกชัย เนาวนิช
นักศึกษาปริญญาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 คณะกรรมการสอบ
 ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานคณะกรรมการสอบ
 รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 รศ.ดร. สมเกียรติ อุดมหรรษากุล กรรมการ
 รศ.ดร. ใจทิพย์ ณ สงขลา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง
การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
การก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ดร.เอกชัย เนาวนิช
นักศึกษาปริญญาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 คณะกรรมการสอบ
 ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานคณะกรรมการสอบ
 รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 รศ.ดร. สมเกียรติ อุดมหรรษากุล กรรมการ
 รศ.ดร. ใจทิพย์ ณ สงขลา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง
การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
การก้าวสู่อาชีพอย่างสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล