การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ดร.ณรงค์  พันธ์คง
นักศึกษาปริญญาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 คณะกรรมการสอบ
 ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ประธานคณะกรรมการสอบ
 รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 ผศ.ดร. ชัยวิชิต เชียรชนะ กรรมการ
 นต.ผศ.ดร.สัณชัย พัฒนสิทธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของบุคลากรสารการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ดร.ณรงค์  พันธ์คง
นักศึกษาปริญญาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 คณะกรรมการสอบ
 ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ประธานคณะกรรมการสอบ
 รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 ผศ.ดร. ชัยวิชิต เชียรชนะ กรรมการ
 นต.ผศ.ดร.สัณชัย พัฒนสิทธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของบุคลากรสารการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ