ดร.เมตตา คงคากูล
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณมน จีรังสุวรรณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ กรรมการ
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนดิจิตอลออนไลน์ ตามรูปแบบ AAA
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สำหรับนักศึกษาอุดมศึกษา

ดร.เมตตา คงคากูล
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณมน จีรังสุวรรณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ กรรมการ
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการเรียนรู้ห้องเรียนดิจิตอลออนไลน์ ตามรูปแบบ AAA
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สำหรับนักศึกษาอุดมศึกษา