การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ณ บัณฑิตวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559

--------------------------------------------------------------

 คณะกรรมการสอบป้องกัน

 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ  กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ

  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  กรณีกิจ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

 

การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ณ บัณฑิตวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559

--------------------------------------------------------------

 คณะกรรมการสอบป้องกัน

 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ  กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  กรณีกิจ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

-------------------------------------

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีการอภิปรายและถอดบทเรียนผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางครุศาสตร์