การสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ ห้องประชุมชั้น 8 (อาคาร44) อาคารประลอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อุดมหรรษากุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

การสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ ห้องประชุมชั้น 8 (อาคาร44) อาคารประลอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 คณะกรรมการสอบป้องกัน
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อุดมหรรษากุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก