การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม
 คณะกรรมการสอบป้องกันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
 ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์ ประธานกรรมการสอบ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
#สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม
 คณะกรรมการสอบป้องกันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
 ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์ ประธานกรรมการสอบ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙