การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.อนุชิต อนุพันธ์
 คณะกรรมการสอบป้องกันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการสอบ
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
#สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
#คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.อนุชิต อนุพันธ์
 คณะกรรมการสอบป้องกันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ประธานกรรมการสอบ
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙