การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
 ดร.มณีรัตน์  ภารนันท์
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (DICT)
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 คณะกรรมการสอบป้องกันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ประธานกรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเทียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
 ดร.มณีรัตน์  ภารนันท์
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (DICT)
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 คณะกรรมการสอบป้องกันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ประธานกรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเทียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙