การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
 ดร.กอบเกียรติ สระอุบล
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 คณะกรรมการสอบป้องกันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
 ดร.กอบเกียรติ สระอุบล
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 คณะกรรมการสอบป้องกันสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙