การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.บุรินทร์  นรินทร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
คณะกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
อาจารย์ ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช
อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด

การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.บุรินทร์  นรินทร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
คณะกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
อาจารย์ ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช
อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด