การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
---------------------------------------
คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี  ประธานกรรมการสอบ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ พิริยะสุรวงศ์  กรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ  กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
++++++


 เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะบนคลาวด์เทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความร่วมมือทางการเรียนรู้