การสอบวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
อาจารย์ ดร.วิชัย ตรีเล็ก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม ประธานกรรมการสอบ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ พิริยะสุรวงศ์  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
+++++++++++


การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านโลกเสมือนผสานโลกจริง
บนเอ็มเลิร์นนิ่งเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานประชาคมอาเซียนระหว่างนักเรียนไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว