กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.ทัศนีย์  รอดมั่นคง
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คณะกรรมการสอบ

ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์  จามรมานประธานกรรมการสอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณกรรมการที่ปรึกษาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุขกรรมการที่ปรึกษาร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสุวรรณกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์   เพ็ชร์แสงสีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก

ดร.ทัศนีย์  รอดมั่นคง

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คณะกรรมการสอบ

ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์  จามรมานประธานกรรมการสอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณกรรมการที่ปรึกษาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุขกรรมการที่ปรึกษาร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสุวรรณกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์   เพ็ชร์แสงสีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก