การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ดร.อำนาจ  สวัสดิ์นะที
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 23 กรกฏาคม 2558
คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์   ศุขปรีดี  ประธานกรรมการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสุวรรณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง   มีสัจ  กรรมการ

ดร.อำนาจ  สวัสดิ์นะที