การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.สกลนันท์ หุ่นเจริญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
ณ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558
คณะกรรมการสอบ:
ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์
ผศ. ดร.พัลลภ พิริยสุรวงศ์
ผศ.ดร.ชัยวิชิต  เชียรชนะ
รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ (ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
เรื่อง พฤติกรรมการยอมรับ การบริหารทรัพยากรองค์กรสุขภาพของประเทศไทย

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
ดร.สกลนันท์ หุ่นเจริญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ณ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558
คณะกรรมการสอบ:
ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์
ผศ. ดร.พัลลภ พิริยสุรวงศ์
ผศ.ดร.ชัยวิชิต  เชียรชนะ
รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ (ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
เรื่อง พฤติกรรมการยอมรับ การบริหารทรัพยากรองค์กรสุขภาพของประเทศไทย