การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 1  พฤษภาคม 2558
คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์   ศุขปรีดี  ประธานกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสุวรรณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา   ธรรมวิภัชน์ กรรมการ

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 1  พฤษภาคม 2558
คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์   ศุขปรีดี  ประธานกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสุวรรณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา   ธรรมวิภัชน์ กรรมการ

หัวข้อวิทยานิพนธ์
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะนักสื่อสารมวลชนดิจิทัลตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักศึกษาสื่อสารมวลชน