การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ดร.อดิเรก  เยาว์วงศ์
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 30  เมษายน 2558
คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์   ศุขปรีดี  ประธานกรรมการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสุวรรณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ กรรมการ
อาจารย์ ดร.มณเฑียร    รัตนศิริวงศ์วุฒฺ กรรมการ

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ดร.อดิเรก  เยาว์วงศ์
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 30  เมษายน 2558
คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์   ศุขปรีดี  ประธานกรรมการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสุวรรณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ กรรมการ
อาจารย์ ดร.มณเฑียร    รัตนศิริวงศ์วุฒฺ กรรมการ

หัวข้อวิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานระห่างสถาบันอุดมศึกษา