การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ดร.จักรีรัตน์  แสงวารี
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 17  เมษายน 2558
คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ประธานกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสุวรรณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ   สุวรรณเพิ่ม กรรมการ

หัวข้อวิทยานิพนธ์
การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษาในประเทศไทย

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ดร.จักรีรัตน์  แสงวารี
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 17  เมษายน 2558
คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ประธานกรรมการสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสุวรรณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ   สุวรรณเพิ่ม กรรมการ

หัวข้อวิทยานิพนธ์
การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษาในประเทศไทย