การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เรื่องระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสำหรับบริการเฟรมเวิร์คธนาคารข้อสอบ
ดร.ปิยะ  ถิรพันธุ์เมธี
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 19 มีนาคม 2558
คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ศุขปรีดี ประธานกรรมการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสุวรรณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์   เกียรติโกมล กรรมการ

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เรื่องระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสำหรับบริการเฟรมเวิร์คธนาคารข้อสอบ
ดร.ปิยะ  ถิรพันธุ์เมธี
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 19 มีนาคม 2558
คณะกรรมการสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ศุขปรีดี ประธานกรรมการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน  จีรังสุวรรณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์   เกียรติโกมล กรรมการ