รหัสนักศึกษา :   5402052910066
ชื่อ-สกุล (ไทย) :   นายศรันย์ นาคถนอม
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) :   Mr.Sarun Nakthanom

ระดับการศึกษา :  ปริญญาเอก
หลักสูตร :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา แบบ 2.1
วุฒิที่ได้รับ :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาเขต :  พระนครเหนือ คณะ :   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา/แขนงวิชา :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา รอบเช้า
ภาคเรียนที่เข้าศึกษา :  1/2554
ภาคเรียนที่จบการศึกษา :  1/2557 วันที่จบการศึกษา :  26/12/2557
 
วิทยานิพนธ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ไทย) :    รูปแบบการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อังกฤษ) :   Information Technology Service Management Model for Higher Education Institutions
เลขที่วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :    T0290000007
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ตำแหน่ง รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 10750 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์