Print 
Details: Category: ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษา | Published: 05 February 2015 | Hits: 818

 

รหัสนักศึกษา :   5402052950068
ชื่อ-สกุล (ไทย) :   นายนพดล ผู้มีจรรยา
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) :   Mr.Noppadon Phumeechanya

ระดับการศึกษา :  ปริญญาเอก
หลักสูตร :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา แบบ 2.1
วุฒิที่ได้รับ :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาเขต :  พระนครเหนือ คณะ :   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา/แขนงวิชา :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ภาคพิเศษ) รอบเสาร์-อาทิตย์
ภาคเรียนที่เข้าศึกษา :  2/2554
ภาคเรียนที่จบการศึกษา :  1/2557 วันที่จบการศึกษา :  25/12/2557
 
วิทยานิพนธ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ไทย) :    ระบบการเรียนรู้ภควันตภาพแบบสร้างเศักยภาพ โดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการรับรู้บริบท
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อังกฤษ) :   A Problem-based Ubiquitous Scaffold Learning System to Enhance Problem-solving Skills and Context Awareness
เลขที่วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :    T0290000008
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ตำแหน่ง รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 10606 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ