รหัสนักศึกษา :   5402052950076
ชื่อ-สกุล (ไทย) :   นายสิทธิชัย ลายเสมา
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) :   Mr.Sitthichai Laisema

ระดับการศึกษา :  ปริญญาเอก
หลักสูตร :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา แบบ 2.1
วุฒิที่ได้รับ :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาเขต :  พระนครเหนือ คณะ :   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา/แขนงวิชา :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ภาคพิเศษ) รอบเสาร์-อาทิตย์
ภาคเรียนที่เข้าศึกษา :  2/2554
ภาคเรียนที่จบการศึกษา :  1/2557 วันที่จบการศึกษา :  25/12/2557

วิทยานิพนธ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ไทย) :    ระบบการเรียนรู้ร่วมกันด้วยทีมเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบภควันตภาพ โดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำงานร่วมกัน
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อังกฤษ) :   Ubiquitous Learning Environment-based Virtual Collaborative Learning System for

Creative Problem Solving to Enhance Creative Thinking and Collaboration Skills
เลขที่วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :    T0290000005
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ตำแหน่ง รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 10606 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ