รหัสนักศึกษา :   5402052910015
ชื่อ-สกุล (ไทย) :   นายกฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) :   Mr.Kritsada Thaweesaksri

ระดับการศึกษา :  ปริญญาเอก
หลักสูตร :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา แบบ 2.1
วุฒิที่ได้รับ :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาเขต :  พระนครเหนือ คณะ :   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา/แขนงวิชา :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา รอบเช้า
ภาคเรียนที่เข้าศึกษา :  1/2554
ภาคเรียนที่จบการศึกษา :  1/2557 วันที่จบการศึกษา :  24/12/2557
 
วิทยานิพนธ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ไทย) :    การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานนักสื่อสารมวลชนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการสอน สาขา

นิเทศศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยไทย
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อังกฤษ) :   Performance Standards Development of Digital Journalists for Supporting the Teching of

the Communication Arts in Thai Universities
เลขที่วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :    T0290000006
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ตำแหน่ง รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 10606 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 10657 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข