อาจารย์ ดร.พินันทา  ฉัตรวัฒนา
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๑๕๑๘ ถนนประชาราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  ๑๐๘๐๐
Dr. Pinanta Chatwattana
Department of Electronics Engineering Technology, College of
Industrial Technology (CIT)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
Bangsue, Bangkok 10800, Thailand.
Tel.:       +66 2555 2000 ext. 6330
e-Mail:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รหัสนักศึกษา :   5402052950084
ชื่อ-สกุล (ไทย) :   นางสาวพินันทา ฉัตรวัฒนา
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) :   MissPinanta Chatwattana

ระดับการศึกษา :  ปริญญาเอก
หลักสูตร :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา แบบ 2.1
วุฒิที่ได้รับ :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาเขต :  พระนครเหนือ คณะ :   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา/แขนงวิชา :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ภาคพิเศษ) รอบเสาร์-อาทิตย์
ภาคเรียนที่เข้าศึกษา :  2/2554
ภาคเรียนที่จบการศึกษา :  1/2557 วันที่จบการศึกษา :  17/12/2557

วิทยานิพนธ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ไทย) :    ระบบการสอนอัจฉริยะเชิงสร้างสรรค์บนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อังกฤษ) :   A Web-Based Creative Intelligent Tutoring System to Develop Creative Problem Solving Skills and Learning Achievement 
เลขที่วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :    T0290000003
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ตำแหน่ง รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 10750 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ 

 

 

 

 

ประวัติการทำงาน :

2555-ปัจจุบัน : - อาจารย์ประจำ แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์                              
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                      - อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

                      สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์

                      ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  

ประวัติการศึกษา :

 •  2557 : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 2552 : ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • 2549 : ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   

  งานวิจัยที่สนใจ :

 

 • ด้านการศึกษา (Education)

 • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)

 • บูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ในด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Applying Information and Communication Technology in Computer Education)

 • บูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการเรียนและการสอน (Applying Information and Communication Technology for Learning and Teaching)

    

  บทความทางวิชาการ :

  วารสารทางวิชาการภายในประเทศ

 

 • พินันทา ฉัตรวัฒนา และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์.  รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสร้างสรรค์บนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Web Creative Intelligent Tutoring Model to Develop Creative Problem Solving Skills and Learning Achievement.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2557-พฤษภาคม 2558).

 • พินันทา ฉัตรวัฒนา.  การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าทางการศึกษาด้วยไอซีที (Education-Customer Relationship Management (Edu-CRM) With ICT). วารสารการอาชีวะศึกษาและแทคนิคศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (มกราคม-มิถุนายน 2556).

 • พินันทา ฉัตรวัฒนา.  ระบบการสอนอัจฉริยะกับการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ (Intelligent Tutoring System for Web-based Instruction).  วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2556).

 • พินันทา ฉัตรวัฒนา และ ปณิตา วรรณพิรุณ. การพัฒนาแบบจำลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสำหรับการเรียนแบบปรับตัวเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนแตกต่างกัน (Development of Adaptive Content Systems Model in Adaptive Learning for Developing Learners’ Learning Abilities). วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556).

   

  บทความประชุมวิชาการภายในประเทศ

 

 • Pinanta Chatwattana and Pallop Piriyasurawong.  The Development of Web Creative Intelligent Tutoring System (CONTH0198-RES0543).  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Huntra, PhraNakhon Si Ayutthaya, July 23rd – 25th, 2014.

 • พินันทา ฉัตรวัฒนา, เทวา คำปาเชื้อ และ ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวนแบบปรับเปลี่ยนข้อสอบ โดยใช้เทคนิค online help เรื่องสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference on Technical Education). 9-11 กรกฎาคม 2552. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.