ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัท ดีบิค จำกัด
5/23-25 ถนน บรมราชชนนี 13 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700
Dr. Annop Piyasinchart
Chief Executive Officer
DBIC Group of Company
5/23-25 Boromrachachonnanee rd. Arun-amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700, Thailand.
Tel.:       +66 2884 5349-50
e-Mail:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัสนักศึกษา :   5402052910121
ชื่อ-สกุล (ไทย) :   นายอรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) :   Mr.Annop Piyasinchart

ระดับการศึกษา :  ปริญญาเอก
หลักสูตร :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา แบบ 2.1
วุฒิที่ได้รับ :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาเขต :  พระนครเหนือ คณะ :   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา/แขนงวิชา :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา รอบเช้า
ภาคเรียนที่เข้าศึกษา :  1/2554
ภาคเรียนที่จบการศึกษา :  1/2557 วันที่จบการศึกษา :  26/12/2557

วิทยานิพนธ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ไทย) :    การพัฒนาระบบการบริหารโครงการแบบคล่องตัวเพื่อการเรียนรู้ผ่าน MOO-NL
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อังกฤษ) :   The Develop of Agile Management System for Massive Open Online Networkrd Learning
เลขที่วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :    T0290000004
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ตำแหน่ง รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 10403 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ

ประวัติการทำงาน :
2530-2558 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท DB Group
 : บริษัท DBIC จำกัด
: บริษัท Dear Book Imaging Center จำกัด
: สถาบัน Creative Academic Self-learning for ASEAN Community
2545-2558 : ผู้อำนวยการระบบบริหารคุณภาพ บริษัท อาซาฮีไทยอัลลอย จำกัด
2551-2558 : ที่ปรึกษาอาวุโสประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สถาบัน International           
   APEC Collaborative Education: IACE ประเทศเกาหลี
2551-2558 : กรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCII) กระทรวงอุตสาหกรรม
2448-2558 : AOTS (Japan) TQM Local Expert
2552-2553 : ที่ปรึกษาโครงการ "ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนโดยใช้ระบบอีเลิร์นนิ่ง จังหวัด   
  กาญจนบุรี
2551-2552 : กรรมการสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย
2551-2552 : ผู้สอนหลักสูตร "ผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิ่ง" มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ (Thai Cyber
  University) กระทรวงศึกษาธิการ
2523-2530 : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ประวัติการศึกษา :
 2557  : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2530   : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ บธ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2523   : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 : ประกาศนียบัตร APEC Future Education Forum, Institute of APEC             
  Collaborative Education (IACE) ประเทศเกาหลี
2544 : ประกาศนียบัตร Total Quality Management AOTS, Yokohama ประเทศญี่ปุ่น
2543 : ประกาศนียบัตร ISO 9000: 2000 IRCA Lead Auditor ประเทศสิงคโปร์
2541 : ประกาศนียบัตร: ISO 14000: 1994 EARA Advanced EMS Lead Auditor ประเทศ 
    อังกฤษ
2540 : ประกาศนียบัตร ISO 9000: 1994 IRCA Lead Auditor ประเทศสิงคโปร์
2531 : ประกาศนียบัตร Quality Control in Industry, Stockholm ประเทศสวีเดน
งานวิจัยที่สนใจ :
 ด้านการศึกษา (Education)
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)
 บูรณาการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ในด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Integrating Information and Communication Technology in Computer for Education)
 ประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการเรียนการสอนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย (Applying Information and Communication Technology for Learning, Teaching and Training for Formal and Informal Education)
 
บทความทางวิชาการ :
วารสารทางวิชาการภายในประเทศ
 อรรณพ  ปิยะสินธ์ชาติ. และ ณมน  จีรังสุวรรณ. (2555). การเรียนรู้เคลื่อนที่: จากบ้านสู่โรงเรียนผ่านโลกไซเบอร์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1. กรุงเทพฯ : วรสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 อรรณพ  ปิยะสินธ์ชาติ. และ ณมน  จีรังสุวรรณ. (2557).  รูปแบบการบริหารโครงการแบบคล่องตัวสำหรับโครงการการเรียนรู้เคลื่อนที่แบบอัจฉริยะ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1. กรุงเทพฯ : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
บทความประชุมวิชาการนานาชาติภายในประเทศ
 Piyasinchart, Annop. and Jeerungsuwan, Namon. (2012).  Agile Project Management for Smart m-learning. 4th TCU international Conference Procedure. Bangkok : Thailand Cyber University Project

บทความประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ
 Piyasinchart, Annop. and Jeerungsuwan, Namon. (2013).  The Development of Massive Open Online Networked Learning for Thai Education. 5th Asean Conference on Education Procedure. Osaka : International Academic Forum.
 Piyasinchart, Annop. and Jeerungsuwan, Namon. (2014). Agile Project Management: Massive Open Online Networked Learning for Thai Education. Vol.5, No.5 May 2015. Jeju Island : International Journal of Information and Education Technology.