รหัสนักศึกษา :   5402052910082
ชื่อ-สกุล (ไทย) :   นางสุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) :   MRS.Sudasawan Ngammomhkolwong

ระดับการศึกษา :  ปริญญาเอก
หลักสูตร :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

แบบ 2.1
วุฒิที่ได้รับ :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาเขต :  พระนครเหนือ คณะ :   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา/แขนงวิชา :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา รอบเช้า
ภาคเรียนที่เข้าศึกษา :  1/2554
ภาคเรียนที่จบการศึกษา :  1/2557 วันที่จบการศึกษา :  26/12/2557
 
วิทยานิพนธ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ไทย) :    การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยและสร้างสรรค์อิงโซ่อุป

ทานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมใน

ประเทศไทย
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อังกฤษ) :   A Development of An Electronic Supply Chain-based

System for Research and Creative Work Management in Graduate and Arts-Culture

Oriented Higher Educational Institutions in Thailand
เลขที่วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :    T0290000009
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ตำแหน่ง รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 10403 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ 

 

ประวัติ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : 2557 ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท : 2547 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปริญญาตรี : 2542 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริญญาตรี : 2546 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทํางาน
2555-2557  หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2553-2555 หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
                       วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2548-2553  อาจารย์ประจํา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
                      วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2547-2548  อาจารย์ประจํา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
                  มหาวิทยาลัยณิวัฒนา จ.สุพรรณบุรี
2545-2547  พนักงานคอมพิวเตอร์บริษัท ไมนด์โซลูชนั่ จํากัด

บทความวิจัย
1. Sudasawan Ngammongkolwong and Namon Jeerungsuwan. (2013). The Factors of
Research and Innovation Management Using Electronic Supply Chain for Thai
Higher Education Institutions.The Asian Conference on Education 2013.October
24 – 27, 2013, Osaka, Japan ISSN:2186-5892
2. สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ และณมน จีรังสุวรรณ. (2556). รูปแบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ชัพพลายเชน. วารสารปัญญภิวัฒน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2557)
3. สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์และณมน จีรังสุวรรณ.(2556). การศึกษาการออกแบบเว็บไซต์
สำหรับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน.วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ปีที่ 8 ฉบับที่ 26 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556
4. สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์. (2556). การออกแบบเว็บไซต์สำหรับการบริการวิชาการแก่
สังคมและชุมชนสำหรับวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก. นําเสนอในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556
5. สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์. (2555). การรับรู้และความตระหนักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมทางด้านคอมพิวเตอร์. นําเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 1วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
6. สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์. (2555). การรับรู้และความตระหนักของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมทางด้านคอมพิวเตอร์.วารสารการอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 Journal of Vocational
and Technical Education (JVTE) ISSN 2229-1806

บทความวิชาการ
1. สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์.(2548).อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ปัญหาที่มาพร้อมกับการ
เติบโตของเทคโนโลยี. วารสารวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน
ตุลาคม-ธันวาคม 2548
2. สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์.(2015). นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของภูมิภาคอาเซียน: การปรับตัวของยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 .วารสารปัญญาภิวัฒน์ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 PANYAPIWAT
JOURNAL Vol.3 No.2 (January-June 2012)