อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
๓๘ หมู่ ๘ ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
 

 

Dr. Nuttakan Pakprod

Faculty of Education, Phetchaburi Rajabhat University

38 M. 8 Hat Chao Samran Road Nawong Phetchaburi 76000, Thailand.

Tel.:       +66 324 933 006
e-Mail:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 (SDICT1)

คณะกรรมการสอบ
รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์ ประธานกรรมการ
รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ
ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม


รหัสนักศึกษา :   5402052950025
ชื่อ-สกุล (ไทย) :   นางสาวณัฐกานต์ ภาคพรต
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) :   MissNuttakan Kakprod

ระดับการศึกษา :  ปริญญาเอก
หลักสูตร :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา แบบ 2.1
วุฒิที่ได้รับ :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาเขต :  พระนครเหนือ คณะ :   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา/แขนงวิชา :  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ภาคพิเศษ) รอบเสาร์-อาทิตย์
ภาคเรียนที่เข้าศึกษา :  2/2554
ภาคเรียนที่จบการศึกษา :  1/2557 วันที่จบการศึกษา :  07/10/2557
 
วิทยานิพนธ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (ไทย) :    การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อังกฤษ) :   Interactive Instructional Model Using Augmented Reality based on Edutainment to Enhance Emotional Quotient 
เลขที่วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :    T0290000002
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ตำแหน่ง รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 10606 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 10657 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข 

 

ประวัติการทำงาน

 

พ.ศ. 2545-2554         นักวิชาการ บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

ปัจจุบัน                    อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ประวัติการศึกษา

 

ประถมศึกษา              โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม             จังหวัดสมุทรปราการ

มัธยมศึกษา                โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ                  จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช  กรุงเทพฯ  วิชาเอก คหกรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคม วิทยาเขตโชติเวช  กรุงเทพฯ   วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลปะประดิษฐ์

ปริญญาตรี                คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่

                            ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับสอง

ปริญญาโท                 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่

                            ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา

ปริญญาเอก               คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

งานวิจัยที่สนใจ

 • ด้านการศึกษา (Education)

 • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)

 • ด้านจิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)

 • ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา (PublicationforEducational Media)

บทความทางวิชาการ

 • ณัฐกานต์ ภาคพรต และณมน จีรังสุวรรณ. การเปรียบเทียบทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และไอซีทีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการประเมินตามสภาพจริงกับความคาดหวังในศตวรรษที่ 21 (The Comparison of Information, Media, ICT Skills in a Current Situation with Expectation Based on 21st Century Skills Organization of Grade 1 Students). วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557).

 • ณัฐกานต์ ภาคพรต และปณิตา วรรณพิรุณ. รูปแบบเลิร์นนิงอ็อบเจ็กสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อสนับสนุนการใช้งานบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2555).

 • Nuttakan Pakprod andPanita Wannapiroon. Development of an Edutainment Instructional Model Using Learning Object for Electronic Book on Tablet Computer to Develop Emotional Quotient. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning (IJEEEE), Volume 3 Number 2 (Apr. 2013).

 • Nuttakan Pakprod andPanita Wannapiroon. Development of Interactive Instructional Model Using Augmented Reality based on Edutainment to Enhance Emotional Quotient. International Journal of Integrating Technology in Education (IJITE), Vol.2, No.4, December 2013. 

 

บทความประชุมวิชาการ

 • ณัฐกานต์ ภาคพรต, ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข. เทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับการศึกษาบันเทิง (Augmented Reality for Edutainment). การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2557 (The Fifth TCU International E-learning Conference 2014 “Overcome the Uncertainty of Technology in Education”) 5-6 สิงหาคม 2557, อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี.

 •  ณัฐกานต์ ภาคพรต, ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข. ผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงตามหลักการการศึกษาบันเทิง
  (The Results of Development Emotional Quotient by the Interactive Instructional Model Using Augmented Reality based on Edutainment). การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 29 (The 29th  National  Conference  on  Educational Technology 2015). 22-23  มกราคม  2558, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ.
    (บทความยอดเยี่ยม Best paper award)

 • Nuttakan Pakprod, andPanita Wannapiroon. Development of an Edutainment Instructional Model Using Learning Object for Electronic Book on Tablet Computer to Develop Emotional Quotient. International Conference on Knowledge and Education Technology (ICKET 2013), July 06-07, 2013, Hong Kong.