สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ
นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1   DICT#1
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556  เป็นคนแรกของหลักสูตร

ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยานิพนธ์
โมเดลพัฒนาสมรรถภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคใต้ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ.ดร.ณมน  จีรังสุวรรณ

ผลงานร่วมกับสาขา DICT
นิมารูนี หะยีวาเงาะ , ปณิตา วรรณพิรุณ , ณมน จีรังสุวรรณ (2555)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยใน สังคมพหุวัฒนธรรม
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปีที่  23 ฉบับที่  3 ก.ย. - ธ.ค.  2555.
http://202.28.17.102/prachyanun/ict/2013/nikmarunee.pdf

การวิเคราะห์ช่องว่างด้านความสามารถไอซีทีสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Gap Analysis of ICT Literacy for university academic in Yala Rajabhat University)
นิมารูนี หะยีวาเงาะ และณมน จีรังสุวรรณ 
http://educms.pn.psu.ac.th/edujn/include/getdoc.php?id=644&article=236&mode=pdf 

Human Performance Technology in ICT of Thai Higher Education Lecturers
Nikmarunee Hayeewangah, Namon Jeerangsuwan
King Mongkut's Univesity of Technology North Bangkok, Thailand
The Asian Conference on Society, Education and Technology 2013
http://www.iafor.org/offprints/acset2013-offprints/ACSET2013_offprint_0278.pdf