มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking 2017
เป็นอันดับที่ 8 ของประเทศไทย และอันดับที่ 176 ของโลก โดยมีคะแนนรวมทั้ง 6 ด้าน เท่ากับ 5,153 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10,000 คะแนน
ซึ่งคะแนนสูงขึ้น และอันดับเลื่อนขึ้นจากจากปีที่ผ่านมา จากอันดับที่ 11 ของประเทศและอันดับที่ 199 ของโลก
 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก
จัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน
ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด 619 แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยของไทยทั้งหมด 27 แห่ง ได้รับรางวัล
โดย 10 อันดับแรกได้แก่ ลำดับที่ 86 มหาวิทยาลัยมหิดล, ลำดับที่ 90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ลำดับที่ 96 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ลำดับที่ 122 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, ลำดับที่ 143 มหาวิทยาลัยนเรศวร, ลำดับที่ 156 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ลำดับที่ 168 มหาวิทยาลัยสยาม,
ลำดับที่ 176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ลำดับที่ 183 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ลำดับที่ 195 ของโลก

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ บุคลากร และนักศึกษาที่ร่วมมือร่วมใจ ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

 แหล่งข้อมูล http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking 2017 เป็นอันดับที่ 8 ของประเทศไทย และอันดับที่ 176 ของโลก โดยมีคะแนนรวมทั้ง 6 ด้าน เท่ากับ 5,153 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10,000 คะแนน ซึ่งคะแนนสูงขึ้น และอันดับเลื่อนขึ้นจากจากปีที่ผ่านมา จากอันดับที่ 11 ของประเทศและอันดับที่ 199 ของโลก
 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน


ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด 619 แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยของไทยทั้งหมด 27 แห่ง ได้รับรางวัล โดย 10 อันดับแรกได้แก่ ลำดับที่ 86 มหาวิทยาลัยมหิดล, ลำดับที่ 90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ลำดับที่ 96 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ลำดับที่ 122 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, ลำดับที่ 143 มหาวิทยาลัยนเรศวร, ลำดับที่ 156 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ลำดับที่ 168 มหาวิทยาลัยสยาม, ลำดับที่ 176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ลำดับที่ 183 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ลำดับที่ 195 ของโลก

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ บุคลากร และนักศึกษาที่ร่วมมือร่วมใจ ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

 แหล่งข้อมูล http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/