ประกาศงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2558

วันขึ้นทะเบียนเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านทาง Website ของมหาวิทยาลัย

 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน - วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559

วันฝึกซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัย

 วันอังคารที่ 8 - วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

วันถ่ายภาพหมู่ ณ มหาวิทยาลัย

 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

วันฝึกซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)

 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559

วันพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)

 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

โปรดติดตามกำหนดการเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร

เพิ่มเติมที่ Website งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา 

http://regis.kmutnb.ac.th

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป

ประกาศงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2558

วันขึ้นทะเบียนเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านทาง Website ของมหาวิทยาลัย

 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน - วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559

วันฝึกซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัย

 วันอังคารที่ 8 - วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

วันถ่ายภาพหมู่ ณ มหาวิทยาลัย

 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

วันฝึกซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)

 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559

วันพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)

 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

โปรดติดตามกำหนดการเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร

เพิ่มเติมที่ Website งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา 

http://regis.kmutnb.ac.th

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป