สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2562 ช่วงแรก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ (DICT9) จำนวน 5 คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ (S-DICT7) จำนวน 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ (MICT3) จำนวน 5 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (S-MICT3) จำนวน 10 คน
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (ช่วงแรก)
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/
รายละเอียดการรับสมัคร http://www.grad.kmutnb.ac.th/news_getfile.php?id=168&file=_1234297417.pdf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :
1. ผู้สมัครที่คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศติดตามสาขาวิชาที่ศูนย์บูรณาการวิชาชีพฯ ชั้นล่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณอัธิยาพร แก้วงาม 081-457-8373
2. การรับสมัครในปีการศึกษา 2562 กระทำเพียง 2 ช่วง และเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562

Read more: การรับสมัคร นศ. ภาคเรียนที่ 1/2562 (ช่วงแรก)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์
กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.ด.เทคโนโลยีการศึกษา     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
ศษ.บ.โสตทัศนศึกษา     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ค.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ
กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษา    มหาวิทยาลัยบูรพา
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา    มหาวิทยาลัยบูรพา
ค.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561  
ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ (MICT3)จำนวน 5 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

สมัครทางออนไลน์ได้ที่  http://www.grad.kmutnb.ac.th

Read more: รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2561

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2561  ช่วงที่ 3
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ (DICT8)จำนวน 5 คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ (SDICT6)จำนวน 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ (MICT3)จำนวน 5 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (SMICT2)จำนวน 10 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ.2561
สมัครทางออนไลน์ได้ที่  http://www.grad.kmutnb.ac.th
รายละเอียดดูได้ที่ http://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/book.pdf

Read more: รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2561 ช่วงที่ 3สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2561  ช่วงที่ 2
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ (DICT8)จำนวน 5 คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ (SDICT6)จำนวน 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ (MICT3)จำนวน 5 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (SMICT2)จำนวน 10 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน  พ.ศ.2561

สมัครทางออนไลน์ได้ที่  http://www.grad.kmutnb.ac.th 

รายละเอียดดูได้ที่ http://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/book.pdf


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking 2017
เป็นอันดับที่ 8 ของประเทศไทย และอันดับที่ 176 ของโลก โดยมีคะแนนรวมทั้ง 6 ด้าน เท่ากับ 5,153 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10,000 คะแนน
ซึ่งคะแนนสูงขึ้น และอันดับเลื่อนขึ้นจากจากปีที่ผ่านมา จากอันดับที่ 11 ของประเทศและอันดับที่ 199 ของโลก
 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ UI Green Metric World University Ranking จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก
จัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน
ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด 619 แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยของไทยทั้งหมด 27 แห่ง ได้รับรางวัล
โดย 10 อันดับแรกได้แก่ ลำดับที่ 86 มหาวิทยาลัยมหิดล, ลำดับที่ 90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ลำดับที่ 96 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ลำดับที่ 122 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, ลำดับที่ 143 มหาวิทยาลัยนเรศวร, ลำดับที่ 156 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ลำดับที่ 168 มหาวิทยาลัยสยาม,
ลำดับที่ 176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ลำดับที่ 183 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ลำดับที่ 195 ของโลก

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ บุคลากร และนักศึกษาที่ร่วมมือร่วมใจ ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

 แหล่งข้อมูล http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/

Read more: KMUTNB Green University 2017

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2561
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ (DICT8) จำนวน 5 คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ (SDICT6) จำนวน 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ (MICT3) จำนวน 5 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (SMICT2) จำนวน 10 คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สมัครทางออนไลน์ได้ที่  http://www.grad.kmutnb.ac.th
รายละเอียดดูได้ที่ http://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/book.pdf

Read more: รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  S-DICT  รุ่นที่ 6  (ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์)  จำนวน 10 คน
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
ณ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.grad.kmutnb.ac.th/
รายละเอียดการรับสมัครดาวน์โหลดได้ที่ :
http://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/200960_1.pdf

Read more: รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560

 

มจพ. ผงาดขึ้นอันดับ 10 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย World University Rankings 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผงาดขึ้นอันดับ 10 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกโดย THE (Times Higher Education) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังของประเทศอังกฤษ
ได้จัดให้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (Times Higher Education World University Rankings 2018)
ซึ่งนับเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในปีนี้จากทั้งหมด 77 ประเทศทั่วโลก
มจพ. ติดเข้ามาใน อันดับ 1001+ นับเป็นครั้งแรกที่ มจพ. ติดอันดับเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
นับตั้งแต่ปี 2004 ที่ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
คือ จำนวนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเพิ่มขึ้นจากเดิมในปีที่ผ่านมาติดเพียง 9 มหาวิทยาลัย ในปีนี้ติดอันดับเพิ่มขึ้นเป็น 10 มหาวิทยาลัย คือ มจพ.

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ที่ช่วยกันผลิตผลงานสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

https:// www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Read more: World University Rankings 2018

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  DICT  รุ่นที่ 7  (ภาคปกติ เรียนจันทร์-ศุกร์)  จำนวน 5 คน
ระดับปริญญาเอก  S-DICT  รุ่นที่ 5  (ภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์)  จำนวน 10 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ระดับปริญญาโท   MICT รุ่นที่ 2 (ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)   จำนวน 10 คน
ระดับปริญญาโท   S-MICT รุ่นที่ 1 (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์)   จำนวน 15 คน
ระหว่างวันที่ 1  มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560
ณ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.grad.kmutnb.ac.th/

รายละเอียดการรับสมัครดาวน์โหลดได้ที่ :
http://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/1-59-1.pdf

Read more: รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2560