สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นำนักศึกษาปริญญาเอก เสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ณ National Taipei University of Business กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561

International Conference on e-Business and Internet 2018 (ICEBI 2018)
National Taipei University of Business, Taipei, Taiwan
May 16-18, 2018

💐Congratulations!! Best Paper Award on ICEBI2018

A study of Digital Media Searching Systems
Anant Voratitipong, Panita Wannapiroon, and Prachyanan Nilsuk
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Thailand, Thailand

บทความนำเสนอ
International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018)
will be held in National Taipei University of Business, Taipei, Taiwan during May 16-18, 2018
http://www.icebi.org

Nattapol Thanachawengsakul, Panita Wannapiroon & Prachyanun Nilsook (2018).
Synthesis of Digital Knowledge Engineering Repository Management System.
2nd International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018),
National Taipei University of Business, Taipei, Taiwan during May 16-18, 2018.

Kanokrat Jirasatjanukul, Prachyanun Nilsook & Panita Wannapiroon (2018).
The Creation of a Structural Equation Model of Human Resource Management to be
Applied to a High Performance Educational Oraganization.
2nd International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018),
National Taipei University of Business, Taipei, Taiwan during May 16-18, 2018.

Akekathed Sanglub, Prachyanun Nilsook & Panita Wannapiroon (2018).
Imagineering on Augmented Reality and Digital Twin for Digital Competence.
2nd International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018),
National Taipei University of Business, Taipei, Taiwan during May 16-18, 2018.

Chantip Leelitthum, Krich Sintanakul & Prachyanun Nilsook (2018)
Conceptual Framework for the Development of Professional Assessment System
in accordance with Professional Standards in the Business Computer Department.
2nd International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018),
National Taipei University of Business, Taipei, Taiwan during May 16-18, 2018.

Watjanarat Kuandee, Prachyanun Nilsook and Panita Wannapiroon (2018)
Asset Management System for Good Governance using the Internet of Things.
2nd International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018),
National Taipei University of Business, Taipei, Taiwan during May 16-18, 2018.

Supparang Ruangvanich, Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon (2018)
System Architecture of Learning Analytics in Intelligent Virtual Learning Environment.
2nd International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018),
National Taipei University of Business, Taipei, Taiwan during May 16-18, 2018.

Anant Voratitipong, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook (2018)
A study of Digital Media Searching Systems. 2nd International Conference on
E-Business and Internet (ICEBI 2018), National Taipei University of Business, Taipei, Taiwan during May 16-18, 2018.

Pimpatchara Pornsawan, Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook (2018)
Imagineering Gamification on Cloud Technology to Enhance the Innovative Skill.
2nd International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018),
National Taipei University of Business, Taipei, Taiwan during May 16-18, 2018.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DICT#1 | DICT#2 | DICT#3 | DICT#4 | DICT#5 | DICT#6 | DICT#7
SDICT#1 | SDICT#2 | SDICT#3| SDICT#4 | SDICT#5
MICT#1 | MICT#2 | SMICT#1

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ